[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 49 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
  

ผลงานทางวิชาการ
    เรื่อง : การจัดการความรู้ด้านนโยบายและแผน(KM)

เจ้าของผลงาน : กองนโยบายและแผน
จันทร์ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 543    จำนวนการดาวน์โหลด : 134 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

            สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ให้ส่วนราชการนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector management quality award: PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้ส่วนราชการปรับปรุงองค์กรและยกระดับคุณภาพการทำงาน  และผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  โดยมีเป้าหมายคือ ประโยชน์สูงสุดของประชาชน  และประโยชน์สูงสุดของประเทศ
            การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน ใน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2         การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุน ให้ทุกคณะ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต  และผลผลิตอื่นๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย   เพื่อเป็นการทบทวนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ 

               การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าจึงถือเป็นภารกิจที่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยต้องถือปฏิบัติ  โดยในแต่ละปีงบประมาณ  หน่วยงานควรวิเคราะห์ต้นทุน        ต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตร  หรือการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจของตนเอง       เพื่อทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนหรือการดำเนินงาน และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้วางแผนในการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณถัดไป แต่จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพบว่า  หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไม่ได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าด้วยตนเอง  แต่ใช้ผลการวิเคราะห์จากกองนโยบายและแผน  ซึ่งสาเหตุที่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ไม่วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าด้วยตนเองเนื่องจาก บุคลากรที่สังกัดแต่ละหน่วยงานไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่า  ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความตระหนัก  และความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ทั้งในส่วนของคณะ สำนัก สถาบัน ฯลฯ  มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้กองนโยบายและแผน  จัดโครงการประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ (KM)  และพัฒนาเครือข่ายด้านนโยบายและแผน  เรื่อง  การจัดทำต้นทุน   ต่อหน่วยและความคุ้มค่า  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะ สำนัก สถาบันและหน่วยงาน รวมถึงผู้ที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ สามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าได้อย่างถูกต้อง และเป็นการสร้างเครือข่ายในการจัดการความรู้ (KM) ให้กับบุคลากรด้านนโยบายและแผน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

                ผลจากการจัดโครงการประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ (KM)  และพัฒนาเครือข่ายด้านนโยบายและแผน เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่า ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับแนวทางในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่า            ของบุคลากรทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งอื่นที่เข้าร่วมประชุม               โดยกองนโยบายและแผน  ได้วิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ดังกล่าว  เพื่อจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน  “การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่า”  โดยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงาน  จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่า  เพื่อให้คณะ  สำนัก  สถาบันและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย           ราชภัฏเลย ใช้เป็นคู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่า  ให้มีมาตรฐานและแนวทาง     การปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไปดาวน์โหลด  ( Fulltext )

ผลงานทางวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      แผนบริหารความเสี่ยง กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 7/มี.ค./2560
      การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) แผนปฏิบัติราชการประจาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 9/ก.พ./2560
      ข้อมูลงบประมาณทางตรงและงบประมาณทางอ้อม จำแนกคณะ สาขาวิชา 7/ก.ย./2559
      คู่มือการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่า 25/ก.ค./2559
      การจัดการความรู้ด้านนโยบายและแผน(KM) 25/ก.ค./2559