[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 49 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
  

ผลงานทางวิชาการ
    เรื่อง : คู่มือการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่า

เจ้าของผลงาน : กองนโยบายและแผน
จันทร์ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 561    จำนวนการดาวน์โหลด : 142 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

              สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ให้ส่วนราชการนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector management quality award: PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้ส่วนราชการปรับปรุงองค์กรและยกระดับคุณภาพการทำงาน  และ               ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  โดยมีเป้าหมายคือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  และประโยชน์สูงสุดของประเทศ
              กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของ             การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน ในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุน ให้ทุกคณะ  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร                   และประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต  และผลผลิตอื่นๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย             เพื่อเป็นการทบทวนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ 
              การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่า  เป็นภารกิจที่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จะต้องวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตร  เพื่อทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน  หรือการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน  แต่จากผลการดำเนินงานที่ผ่านของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพบว่า  หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไม่ได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าด้วยตนเอง  แต่ใช้ผลการวิเคราะห์จากกองนโยบายและแผนแทน  ซึ่งเป็นผลให้หน่วยงานต่างๆ ขาดความตระหนักในต้นทุนที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละปีงบประมาณ  ประกอบกับบุคลากรของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่า  ในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานตน  ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความตระหนัก  และความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย   ทั้งในส่วนของคณะ สำนัก สถาบัน ฯลฯ  มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้กองนโยบายและแผนจัดโครงการประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ (KM)  และพัฒนาเครือข่ายด้านนโยบายและแผน เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่า  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะ สำนัก สถาบันและหน่วยงาน รวมถึงผู้ที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ สามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าได้อย่างถูกต้อง และเป็นการสร้างเครือข่ายในการจัดการความรู้ (KM) ให้กับบุคลากรกรด้านนโยบายและแผน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
              ผลจากการจัดโครงการประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ (KM)  และพัฒนาเครือข่ายด้านนโยบายและแผน เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่า ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับแนวทางในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่า            ของบุคลากรทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งอื่นที่เข้าร่วมประชุม               ดังนั้น กองนโยบายและแผนจึงวิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ดังกล่าว  เพื่อจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าฉบับนี้  การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่า  มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การทำงานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย 
              ด้วยเหตุผลและความจำเป็นข้างต้น  กองนโยบายและแผนจึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยต่อไปดาวน์โหลด  ( Fulltext )

ผลงานทางวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      แผนบริหารความเสี่ยง กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 7/มี.ค./2560
      การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) แผนปฏิบัติราชการประจาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 9/ก.พ./2560
      ข้อมูลงบประมาณทางตรงและงบประมาณทางอ้อม จำแนกคณะ สาขาวิชา 7/ก.ย./2559
      คู่มือการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่า 25/ก.ค./2559
      การจัดการความรู้ด้านนโยบายและแผน(KM) 25/ก.ค./2559