[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 48 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
หมวดหมู่ : แผนการดำเนินงาน
เรื่อง : แผนการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2559
โดย : admin
เข้าชม : 131
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

                                   แผนการดำเนินงาน  กองนโยบายและแผน
                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
                                        ในรอบ  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.   2559
                                                             ---------

1. จัดทำข้อมูลและเอกสารประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2560 เสนอที่ประชุม  ดังนี้
1.1 ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน   ครั้งที่ 1  วันที่  17 สิงหาคม  2559
1.2 ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  
1.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
1.4  ประชุมคณะอนุกรรมการสภาฝ่ายบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
2. จัดทำข้อมูลและเอกสารขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเงินรายได้)  ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2560 เสนอที่ประชุม  ดังนี้
2.1 ประชุมคณบดี  ครั้งที่ 1 
2.2  ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  
2.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
2.4 ประชุมคณะอนุกรรมการสภาฝ่ายบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
3.  ติดตามและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่   3
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
4  ร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  งบลงทุนครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560  ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม  ชั้น 3 อาคารรัฐสภา กทม.
5. ร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ในวันที่  4  สิงหาคม  2559  ณ  ห้องประชุม 213  ชั้น 2  อาคารรัฐสภา  กทม.
6. ปรังปรุงฐานข้อมูลระบบตัดยอดงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559
7. จัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินตนเอง  (SAR)  ประจำปีการศึกษา  2558
8.  เข้ารับการสัมภาษณ์การประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีและผลงานมหาวิยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา  2558 ในวันที่ 30 สิงหาคม  2559
9. จัดทำเอกสารและประชุมการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  (ค่าวัสดุการศึกษา) ลงสู่คณะ สำนัก สถาบัน
       และหน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
10. ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้เหลื่อมปี  พ.ศ. 2559
11.  จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
      จัดส่งให้สำนักงบประมาณ  และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งภายในวันที่  12 กันยายน2559
14.  ประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเงินรายได้) ลงสู่คณะ สำนัก สถาบันและหน่วยงาน 
      เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560( สิงหาคม 2559)
15.  แจ้งยอดการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้คณะ  สำนัก สถาบันและหน่วยงาน  เขียนโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้คณะ สำนัก สถาบันส่งโครงการ วันที่ 2 กันยายน 2559
16. ดำเนินการจัดหาอาหารและเครื่องดื่มงานเกษียณอายุราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     ในวันที่  15  กันยายน  2559
17.  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน  กรกฏาคม  2559  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
18.  จัดทำข้อมูลค่าวัสดุฝึก  ทั้งนักศึกษาภาคปกติ  และภาค กศ.พ.  ภาคเรียนที่ 1/2559 
20.  จัดทำต้นทุนผลผลิต (ความคุ้มค่า) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2558 
21.  จัดทำวิจัยสถาบัน รายงาน การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES: Full Time Equivalent Student)  ปีการศึกษา 2558
22.  วันที่ 17 สิงหาคม  2559 ประชุมหารือเพื่อพิจารณาทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัด ระดับกระทรวงศึกษาธิการ  ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร52 ปี สำนักงบประมาณ กทม.
23. วันที่ 26  สิงหาคม  2559  ภาคเช้า  ประชุมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560 ห้องประชุมชั้น 2  อาคาร52 ปี สำนักงบประมาณ กทม    ภาคบ่าย  ประชุมหารือเพื่อพิจารณาทบทวนเป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง และตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา  ณ โรงแรมเดอะ     สุโกศล  กทม.

......................................................................................................

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

แผนการดำเนินงาน5 อันดับล่าสุด

      ปฏิทินการดำเนินงาน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4/มิ.ย./2561
      ปฏิทินการดำเนินงาน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4/มิ.ย./2561
      ปฏิทินการดำเนินงาน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4/มิ.ย./2561
      ปฏิทินการดำเนินงาน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12/ม.ค./2561
      ปฏิทินการดำเนินงาน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 24/ธ.ค./2560