[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 48 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
หมวดหมู่ : แผนการดำเนินงาน
เรื่อง : แผนการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2560
โดย : admin
เข้าชม : 149
จันทร์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

                            แผนการดำเนินงานกองนโยบายและแผน  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
                                                              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
                                                                               ---------


1.  จัดทำประมาณการรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แบบ ง.400- ง.403
2.  จัดทำแบบสรุปวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตามแบบ ม.ส. 60 -1 
     แบบที่ 1  และแบบที่ 2  ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และสำนักงบประมาณ
3.   จัดทำคู่มือการใช้งบประมาณค่าวัสดุฝึกนักศึกษาภาคปกติ บ.กศ.   ภาคเรียนที่ 2/2559       ประจำปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2560
4.  จัดทำรายละเอียดและรูปเล่มเอกสาร  คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.
      2561  ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2560   และสำนักงบประมาณ ภายในวันที่  8 มีนาคม    2560
5.  ปรังปรุงฐานข้อมูลและพัฒนาระบบตัดยอดงบประมาณ  ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2560
6.  จัดทำข้อมูลและบันทึกข้อมูลการจัดทำคำขอตั้งประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    ใน  ระบบ e-Budgeting
7.  ปรังปรุงฐานข้อมูลบุคลากร   ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2560
8.  จัดทำรายงานความสำเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Part)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     เพื่อส่งให้ สำนักงบประมาณ
9.  จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล  (งบลงทุน) โครงการสำคัญตาม
      นโยบายรัฐบาล   ประจำปีงบประมาณ 2561  จำนวน 3  รายการ  ประกอบด้วย
           1)  ปรับปรุงเสาโคมไฟแสงสว่างถนนภายในมหาวิทยาลัย  จำนวน  6,590,000  บาท
           2)  ปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย   จำนวน  4,500,000
           3)  ปรับปรุงรั้วด้านหลังอาคาร  23  จำนวน  4,228,000  บาท
10.  เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับ
       ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น  จากท่านนายกรัฐมนตรี    (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
        ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2560  ณ  ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
         อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี    
11.  จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน  และงบประมาณเงินรายได้  ประจำเดือนมกราคม  
       2560  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2560
12.  จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
13. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
14.  จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  กองนโยบายและแผน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
15.  จัดทำแบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ  สงป. 3.1 – สงป.
       302 และแบบ  สงป. 301 – สงป. 302 (IP)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไตรมาสที่  1 
16.  ปรับปรุงฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)
15.  ดำเนินการคำนวณต้นทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง  จัดส่งสำนักงบประมาณ  สำนักงาน ก.พ.ร.  
      และกรมบัญชีกลาง ขั้นตอนที่ 1 – 2  ภายในวันที่  28   กุมภาพันธ์  2560 
16. จัดทำข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  สำหรับนักศึกษาภาคปกติ  พ.ศ. 2560   หลักสูตร      ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  สาขาวิชา  อุตสาหกรรมศิลป์  (ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 10,500  บาท) สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2560  เป็นต้นไป

17. จัดทำรายงานติดตามประเมินผลตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
18. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ส่งพร้อมคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19. ประชุมการจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conferenceณ ในวันที่ 7 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย
20. ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในวันที่  9  ก.พ. 60 ณ  ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย
21. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  วันที่  17 ก.พ. 2560  ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ กทม.
22. ประชุมสัมมนาในหัวข้อ     “ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน     1            สู่ไทยแลนด์ 4.0 และการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)    ในวันที่  23 – 24 ก.พ. 60 ณ   ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ นาคา จ.อุดรธานี
                                                                                                 

                                                .............................................

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

แผนการดำเนินงาน5 อันดับล่าสุด

      ปฏิทินการดำเนินงาน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4/มิ.ย./2561
      ปฏิทินการดำเนินงาน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4/มิ.ย./2561
      ปฏิทินการดำเนินงาน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4/มิ.ย./2561
      ปฏิทินการดำเนินงาน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12/ม.ค./2561
      ปฏิทินการดำเนินงาน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 24/ธ.ค./2560