[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 48 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
หมวดหมู่ : แผนการดำเนินงาน
เรื่อง : แผนการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2560
โดย : admin
เข้าชม : 114
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

                                                     ปฏิทินดำเนินงานกองนโยบายและแผน
                                                              ประจำเดือนมีนาคม  2560

                                                               **************

1.  จัดทำข้อมูลขออนุมัติงบประมาณเงินคงคลัง ครั้งที่ 2/2560  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพื่อปรับปรุงถนนศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จำนวน  4,150,000.00 บาท  (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าบาทถ้วน)  เพื่อเสนอต่อที่ประชุม  ดังนี้
           1.1  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในวันที่  6  มีนาคม  2560
           1.2  เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาฝ่าบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในวันที่  8 
                  มีนาคม  2560
           1.3  เสนอที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในวันที่  10  มีนาคม  2560
2.  จัดทำข้อมูล (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  สำหรับนักศึกษาภาค
     ปกติ  พ.ศ. 2560   ประกอบด้วย
            2.1  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย  10,500 บาท /ภาคเรียน
            2.2  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ค่าธรรมเนียนเหมาจ่าย  8,500  บาท/ภาคเรียน
3.  จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณแผ่นดิน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ส่งสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560  และส่ง สกอ.
4.  ปรังปรุงฐานข้อมูลและพัฒนาระบบตัดยอดงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนมีนาคม  2560
5.  บันทึกข้อมูลการจัดทำคำขอตั้งประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ในระบบ e-Budgeting 
6.  ปรังปรุงฐานข้อมูลบุคลากร   ประจำเดือนมีนาคม  2560
7.  จัดทำรายงานความสำเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Part)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อส่งให้สำนักงบประมาณ
8.   ติดตามการเบิกจ่ายและรายงานการใช้งบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน  และงบประมาณเงินรายได้ประจำเดือน
       กุมภาพันธ์  2560  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ครั้งที่
       3/2560  ในวันที่ 6  มีนาคม 2560  เวลา  09.00  น.
9.  ขอข้อมูลจากคณะ สำนัก/สถาบัน และหน่วยงานภายใน เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี ปีการศึกษา  2559 
10.  ขอข้อมูลจากคณะ  สำนัก/สถาบัน และหน่วยงานภายใน  เพื่อดำเนินการจัดทำปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา  2560
11.  ขอข้อมูลนักศึกษาและข้อมูลรายจ่ายประจำ  เพื่อจัดทำข้อมูลและเอกสารขออนุมัติทบทวนประมาณการเงินรายได้และ
      ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2560  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
12.  ติดตามความก้าวหน้าและจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
      ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  และสำนักงบประมาณ
13.  จัดทำวิจัยสถาบัน  จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา  (Full Time Equivalent Student : FTES)   ปีการศึกษา  2559
14. ขอข้อมูลผลการดำเนินงาน  งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จากงานพัสดุ
15.  จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่ 3  ตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง  ส่งกรมบัญชีกลาง
16. ดำเนินโครงการและเตรียมการประชุมเพื่อวางแผนดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณแผนงานบูรณาการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
17.  อื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย  และงานนโยบายเร่งด่วนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  สำนักงาน
       คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงบประมาณ และนโยบายรัฐบาล  ตลอดทั้งมติคณะรัฐมนตรี
       ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
18.  เข้ารับการทดสอบข้อเขียน (ผอ.) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ในวันที่  8  มีนาคม  2560
       เวลา  09.00 – 17 .00  น.  ณ  ห้องประชุม  18704  ชั้น 7 อาคารเรียน 8 ชั้น ประกอบด้วย  5  รายวิชา  คือ
      1)  ทักษะการคำนวณ  2)  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  3)  ทักษะการจัดการข้อมูล  4) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  และ 
       5)  ความรู้  ความสามารถที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน  และความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบราชการ 
19.  ผอ. เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์  เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ในวันที่ 14  มีนาคม  2560 เวลา  13.00  น.  ณ  ห้องประชุมพงษ์ภิญโญ  อาคารบัณฑิตศึกษา
20.  เป็นวิทยากรเรื่องต้นทุนผลผลิตและความคุ้มค่า  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ในวันที่  17  มีนาคม  2560
21.  ทำหนังสือขอสารจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และสารท่านอธิการบดี  เพื่อบรรจุในรูปเล่มรายงานประจำปี  ปีการศึกษา  2559 


                                              ......................................................................................................

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

แผนการดำเนินงาน5 อันดับล่าสุด

      ปฏิทินการดำเนินงาน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4/มิ.ย./2561
      ปฏิทินการดำเนินงาน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4/มิ.ย./2561
      ปฏิทินการดำเนินงาน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4/มิ.ย./2561
      ปฏิทินการดำเนินงาน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12/ม.ค./2561
      ปฏิทินการดำเนินงาน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 24/ธ.ค./2560