[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 48 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 แผนบริหารความเสี่ยง กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560( อ่าน : 177 / ดาวน์โหลด : 87 ) เจ้าของ กองนโยบายและแผน
7/มี.ค./2560
ผลงานทางวิชาการ FullText
2 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) แผนปฏิบัติราชการประจาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559( อ่าน : 85 / ดาวน์โหลด : 25 ) เจ้าของ กองนโยบายและแผน
9/ก.พ./2560
ผลงานทางวิชาการ FullText
3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560( อ่าน : 143 / ดาวน์โหลด : 79 ) เจ้าของ กองนโยบายและแผน
1/ก.พ./2560
งบประมาณ FullText
4 งบทางตรงและทางอ้อมของสำนัก ( อ่าน : 146 / ดาวน์โหลด : 29 ) เจ้าของ กองนโยบายและแผน
8/ก.ย./2559
งบประมาณ FullText
5 ข้อมูลงบประมาณทางตรงและงบประมาณทางอ้อม จำแนกคณะ สาขาวิชา ( อ่าน : 156 / ดาวน์โหลด : 33 ) เจ้าของ กองนโยบายและแผน
7/ก.ย./2559
ผลงานทางวิชาการ FullText
6 คู่มือการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่า( อ่าน : 299 / ดาวน์โหลด : 78 ) เจ้าของ กองนโยบายและแผน
25/ก.ค./2559
ผลงานทางวิชาการ FullText
7 การจัดการความรู้ด้านนโยบายและแผน(KM)( อ่าน : 235 / ดาวน์โหลด : 47 ) เจ้าของ กองนโยบายและแผน
25/ก.ค./2559
ผลงานทางวิชาการ FullText
8 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย2560-2570( อ่าน : 665 / ดาวน์โหลด : 497 ) เจ้าของ กองนโยบายและแผน
7/มิ.ย./2559
ผลงานทางวิชาการ FullText
9 แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559( อ่าน : 185 / ดาวน์โหลด : 61 ) เจ้าของ กองนโยบายและแผน
11/เม.ย./2559
ผลงานทางวิชาการ FullText
10 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด(KPI) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558( อ่าน : 129 / ดาวน์โหลด : 53 ) เจ้าของ กองนโยบายและแผน
9/มี.ค./2559
ผลงานทางวิชาการ FullText
11 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559( อ่าน : 142 / ดาวน์โหลด : 62 ) เจ้าของ กองนโยบายและแผน
5/ก.พ./2559
ผลงานทางวิชาการ FullText
12 รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย( อ่าน : 294 / ดาวน์โหลด : 145 ) เจ้าของ admin
29/ม.ค./2558
ผลงานทางวิชาการ FullText
13 แผนปฏิบัติราชการประจำปี2557( อ่าน : 355 / ดาวน์โหลด : 247 ) เจ้าของ กองนโยบายและแผน
27/พ.ค./2557
งบประมาณ FullText
14 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2557( อ่าน : 426 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ กองนโยบายและแผน
3/ม.ค./2557
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
15 คู่มือการใช้จ่ายงบประมาณเงินคงคลัง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557( อ่าน : 292 / ดาวน์โหลด : 168 ) เจ้าของ กองนโยบายและแผน
25/ธ.ค./2556
งบประมาณ < ไม่มี >
16 รายงานประจำปีและรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555( อ่าน : 318 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ กองนโยบายและแผน
14/ธ.ค./2556
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
17 คู่มือการใช่จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557( อ่าน : 412 / ดาวน์โหลด : 190 ) เจ้าของ กองนโยบายและแผน
11/พ.ย./2556
งบประมาณ < ไม่มี >
18 คู่มือการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557( อ่าน : 380 / ดาวน์โหลด : 446 ) เจ้าของ กองนโยบายและแผน
7/ต.ค./2556
งบประมาณ FullText
19 คู่มือค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ สำหรับผู้ที่เข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป( อ่าน : 389 / ดาวน์โหลด : 121 ) เจ้าของ กองนโยบายและแผน
29/ก.ค./2556
งบประมาณ FullText
20 คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณค่าวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 1/2556 ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556( อ่าน : 262 / ดาวน์โหลด : 72 ) เจ้าของ กองนโยบายและแผน
15/ก.ค./2556
งบประมาณ FullText


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>