[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 49 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
  

ผลงานทางวิชาการ
    เรื่อง : แผนบริหารความเสี่ยง กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เจ้าของผลงาน : กองนโยบายและแผน
อังคาร ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 596    จำนวนการดาวน์โหลด : 225 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

        กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้นำหลักธรรมาภิบาล  มาใช้ในการบริหารจัดการ  ซึ่งทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน  มีระบบการจัดการที่มีคุณภาพ  เพื่อเป็นการผลักดันการบริหารงานและการดำเนินงาน  ที่เป็นกระบวนการ  ทำให้สามารถเสริมสร้างความได้เปรียบการแข่งขัน  ป้องกันการสูญเสียทรัพยากรที่จะเกิดขึ้น  จึงได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารงานของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์  ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน  เกณฑ์มาตรฐาน  ข้อที่  3         การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก  หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้  ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
การดำเนินการบริหารความเสี่ยง  กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน  สมศ. และ สกอ.  และการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  กองนโยบายและแผน  ยังได้ยึดหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน  COSO (Committee  of  Sponsoring Organization of the Tread Way  Commission)  คือ
       1.  การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
       2.  การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ
       3.  การประเมินความเสี่ยง
       4.  กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง
       5.  กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
       6.  ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง
       7.  การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ
       สำหรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง  ได้วางกรอบการบริหารความเสี่ยง  โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น  4  ด้าน  ดังนี้
       1.  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
       2.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
       3.  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
       4.  ความเสี่ยงด้านนโยบาย
       ความเสี่ยงทั้ง  4  ด้าน  ได้มีการวิเคราะห์  และจัดลำดับความเสี่ยง  โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)  และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact)  โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้  ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม  จากการประเมินความเสี่ยงของกองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  พบว่า  ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  พ.ศ.2560-2570  ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   ประกอบด้วย   การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงการคลัง  และการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมายดาวน์โหลด  ( Fulltext )

ผลงานทางวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      แผนบริหารความเสี่ยง กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 7/มี.ค./2560
      การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) แผนปฏิบัติราชการประจาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 9/ก.พ./2560
      ข้อมูลงบประมาณทางตรงและงบประมาณทางอ้อม จำแนกคณะ สาขาวิชา 7/ก.ย./2559
      คู่มือการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่า 25/ก.ค./2559
      การจัดการความรู้ด้านนโยบายและแผน(KM) 25/ก.ค./2559