ชื่อ - นามสกุล :ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ
ตำแหน่ง :รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม :