ชื่อ - นามสกุล :นายธนศักดิ์ สากุลา
ตำแหน่ง :นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม :