ชื่อ - นามสกุล :นายยศพัทธ์ อาษานอก
ตำแหน่ง :นักวิชาการสถิติ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :