การติดตามการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของคณะวิทยาการจัดการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ : U2T) ในพื้นที่รับผิดชอบของคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 15 ธันวาคม 25

Read more

การประชุมถ่ายทอดแผนความเชื่อมโยง การจัดทำข้อเสนอโครงการแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ผ่านระบบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 12 ตุลาค

Read more