การประชุมการถ่ายทอดแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ (กิจกรรมย่อย) ตามแนวทางการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโดยระบบ Project base Management (PBM)

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.

Read more

ประชุมการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานยุุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราขภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ ที่ 1 มีนา

Read more

การประชุมเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการ แผนงานยุทธศาสตร์ฯ (วิศวกรสังคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุม

Read more