พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่การอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันพุธที่ 1 มิถ

Read more