คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ตามหนังสือสำนักงานที

Read more

ประชุมการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานยุุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราขภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ ที่ 1 มีนา

Read more