การประชุมถ่ายทอดแผนความเชื่อมโยง การจัดทำข้อเสนอโครงการแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ผ่านระบบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 12 ตุลาค

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.

Read more

ประชุมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนวิศวกรสังคมในห้วงสถานการณ์โควิด

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.

Read more

การติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 กันยายน พ.

Read more

การติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 2

วันที่ 13 พฤษภาคม 25

Read more

การติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 12 พฤษภาคม 25

Read more

การประชุมเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการ แผนงานยุทธศาสตร์ฯ (วิศวกรสังคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุม

Read more