ประชุมสัมมนาถ่ายทอดแผนเชื่อมโยงการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงสู่คณะครุศาสตร์

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

ประชุมสัมมนาถ่ายทอดแผนเชื่อมโยงการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงสู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

ประชุมสัมมนาถ่ายทอดแผนเชื่อมโยงการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงสู่คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read more

ประชุมสัมมนาถ่ายทอดแผนเชื่อมโยงการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงสู่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read more

ประชุมสัมมนาถ่ายทอดแผนเชื่อมโยงการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงสู่คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 13 พฤศจิกายน

Read more

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย หมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 12 พฤศจิกายน

Read more