พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ผ่านระบบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 12 ตุลาค

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.

Read more

การติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 กันยายน พ.

Read more