วันที่ 3 ส.ค. 65 เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่ออนุคณะกรรมาธิการฯ ปีงบประมาณ 66 วุฒิสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings)

เมื่อวันที่ วันที่ 3

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.

Read more

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎ

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิ

Read more