สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาติดตามผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาติดตามผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 18

[rl_gallery id=”1493″]

Share to...

ใส่ความเห็น