กองนโยบายและแผน จัดประประชุมการวิเคราะห์ SWOT สู่การขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองนโยบายและแผนจัดการประชุม “การวิเคราะห์ SWOT สู่การขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ภิญโญ อาคารงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในการประชุม

[rl_gallery id=”1670″]

Share to...

ใส่ความเห็น