ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.

กองนโยบายและแผน จัดการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน เพื่อวางแผนการดำเนินงานของกองนโยบายและแผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ณ ห้องประชุม 20309 ชั้น 3 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุม

[rl_gallery id=”1948″]

Share to...

ใส่ความเห็น