ประชุม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. – 15.30 น. ที่ผ่านมา
กองนโยบายและแผน จัดการการประชุม “แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น”
ณ ห้องประชุม 20309 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุม[rl_gallery id=”1990″]

Share to...

ใส่ความเห็น