ประชุมสัมนากลุ่มย่อยระดับภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2562
นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และนายยศพัทธ์ อาษานอก เข้าร่วมการประชุมสัมนากลุ่มย่อยระดับภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อระดมสมองหาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

[rl_gallery id=”2270″]

Share to...

ใส่ความเห็น