การประชุมสัมมนาโครงการเยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 25 มกราคม 2562
กองนโยบายและแผน ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสัมมนาโครงการเยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวแทนนักศึกษาแต่ละคณะรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ
ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

[rl_gallery id=”2654″]
Share to...

ใส่ความเห็น