การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS)

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS)
“การบันทึกคำขอหรือการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” ด้านการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม

หลังพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS) ด้านการบริหารงบประมาณ และการเขียนแผนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้การใช้จ่ายตรงตามวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น เกิดประสิทธิส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
และเริ่มการอบรมโดยการบรรยายของทีมงานนัฒนาระบบ หรือนักศึกษาวิเคราะห์ระบบ MIS (Management Information System)

และกล่าวปิดการอบรมโดยนางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...

ใส่ความเห็น