กองนโยบายและแผนได้จัดการประชุมชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำเดือนเมษายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองนโยบายและแผนได้จัดการประชุมชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำเดือนเมษายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในการประชุม

[rl_gallery id=”1318″]

Share to...

ใส่ความเห็น