สัมมนารายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ยุทธฯ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)
โครงการแผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น)
[rl_gallery id=”1285″]

Share to...

ใส่ความเห็น