ประชุมแต่งตั้งหัวหน้าโครงการหลักแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น.
กองนโยบายและแผน จัดประชุมแต่งตั้งหัวหน้าโครงการหลัก เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 20309 ชั้น 3 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ เป็นประธานในการประชุม

[rl_gallery id=”3083″]

Share to...

ใส่ความเห็น