ประชุมทบทวนการปรับข้อเสนอโครงการ (Full proposal) เพื่อขอรับงบประมาณโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)

17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.
กองนโยบายและแผนจัดการประชุมทบทวนการปรับข้อเสนอโครงการ (Full proposal) เพื่อขอรับงบประมาณโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการ (Full proposal) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ให้เป็นไปตามป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เพื่อรองรับการดำเนินโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม 20309 อาคาร 20 ณ ห้องประชุม 20309 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20)

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุม

[rl_gallery id=”3121″]

Share to...

ใส่ความเห็น