ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง มาตรการและการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒)

ดาวน์โหลด เอกสาร

https://drive.google.com/open?id=13xBqXOyC96C0ieZnT1P35ERJtv7AtfMy
Scan QR Code LINK DOWLOAD
Share to...

ใส่ความเห็น