รายงาน การเบิกจ่ายแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลผลการเบิกจ่ายแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   ณ  สิ้นเดือนเมษายน  พ.ศ. 2563   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม พ.ศ.  2563

ดาวน์โหลด เอกสาร

https://drive.google.com/open?id=17ozvPDXx8Iiv_QUqIUMYYqeJmM6yYpbH
QR Code LINK
Share to...

ใส่ความเห็น