SKY WALK LOEI บ้านท่าดีหมี

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าพบนายอำเภอเชียงคาน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและประสานความร่วมมือ และรับฟังข้อเสนอแนะจากท่านนายอำเภอเชียงคาน เกี่ยวกับ ประเด็นการศึกษา SKY WALK LOEI บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[rl_gallery id=”3321″]

Share to...

ใส่ความเห็น