ลงพื้นที่โครงการ “SKY WALK LOEI”

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 – 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่โครงการ “SKY WALK LOEI” บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับนายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน และนายเจษฎาภรณ์ สอนเสียง ผู้ใหญ่บ้านท่าดีหมี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจพื้นที่ และสำรวจความต้องการ สภาพปัญหาของคนในพื้นที่ใกล้เคียง และสร้างความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่ใกล้เคียงเกี่ยวกับ SKY WALK LOEI

[rl_gallery id=”3364″]

Share to...

ใส่ความเห็น