ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ของจังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.
นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ของจังหวัดเลย
ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย

Share to...

ใส่ความเห็น