โครงการการเพิ่มทักษะการดำเนินงานและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน (Upskill-Reskill)

เมื่อ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
กองนโยบายและแผน ได้จัดโครงการการเพิ่มทักษะการดำเนินงานและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน (Upskill-Reskill) โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ
ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

[rl_gallery id=”3726″]

Share to...

ใส่ความเห็น