ศึกษาระบบบัญชี และวางระบบบัญชีให้กลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการย่อย “ศึกษาระบบบัญชี และวางระบบบัญชีให้กลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชน”
ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาแนวทางการวัดผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : กรณีวิเคราะห์รายได้จากการดำเนินโครงการ”
ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

[rl_gallery id=”3766″]

Share to...

ใส่ความเห็น