การประชุมการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก สถาบัน)

กองนโยบายและแผน จัดการประชุมการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก สถาบัน)
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

Share to...

ใส่ความเห็น