ลงพื้นที่เป้าหมาย บ้านนาแขม หมู่ 1 ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับกองนโยบายและแผน
ลงพื้นที่เป้าหมาย เติดตามการดำเนินงาน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และ กำกับติดตามการจ้างงาน โครงการจ้างงาน อว. เฟส2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ บ้านนาแขม หมู่ 1 ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย

Share to...

ใส่ความเห็น