ลงพื้นที่เป้าหมาย บ้านหาดเบี้ย อำเภอปากชม จังหวัดเลย ณ โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับคณะกรรมตดำเนินงาน
ลงพื้นที่เป้าหมาย ติดตามการดำเนินงาน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พื้นที่เป้าหมายบ้านหาดเบี้ย อำเภอปากชม จังหวัดเลย ณ โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย

Share to...

ใส่ความเห็น