ลงพื้นที่เป้าหมาย บ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ณ วัดจอมมณี

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563
คณะกรรมตดำเนินงานฯ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานลงพื้นที่เป้าหมาย ติดตามการดำเนินงานศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พื้นที่เป้าหมายบ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ณ วัดจอมมณี

Share to...

ใส่ความเห็น