ลงพื้นที่ติดตามบ้านดอนหญ้านาง ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กันยายน 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ และคณะทำงาน
ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และติดตามประเมินผลโครงการจ้างงาน อว. เฟส 2 ในพื้นที่เป้าหมาย บ้านดอนหญ้านาง ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์ช่วยเหลือ และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับประชาชน และกลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนหญ้านาง

Share to...

ใส่ความเห็น