ลงพื้นที่ติดตามบ้านป่าหม้อ ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กันยายน 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ ร่วมกับคณะทำงาน
ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และติดตามประเมินผลโครงการจ้างงาน อว. เฟส 2 ในพื้นที่เป้าหมาย บ้านป่าหม้อ ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ที่โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

Share to...

ใส่ความเห็น