ลงพื้นที่เป้าหมายบ้ายบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วันที่ 2 กันยายน 2563
คณะทำงานศึกษาความคิดเห็นการดำเนินงาน ภายใต้โครงการแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ลงพื้นที่เป้าหมายบ้ายบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำFocus group ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ที่มีต่อการดำเนินงาน และความต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือในปีต่อไป

Share to...

ใส่ความเห็น