ลงพื้นที่ติดตามบ้านผาฆ้อง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

วันที่ 3 กันยายน 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ์ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะผู้บริหาร และคณะทำงาน
ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และติดตามประเมินผลโครงการจ้างงาน อว. เฟส 2 ในพื้นที่เป้าหมาย บ้านผาฆ้อง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ณ โรงเรียนบ้านผาฆ้อง

Share to...

ใส่ความเห็น