ลงพื้นที่ติดตาม ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 3 กันยายน 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ์ บังเกิด และคณะทำงาน
ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และติดตามประเมินผลโครงการจ้างงาน อว. เฟส 2 ในพื้นที่เป้าหมาย บ้านห้วยม่วง ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์ช่วยเหลือ และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

Share to...

ใส่ความเห็น