เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัด ส่วนที่ 2

วันที่ 10 กันยายน 2563
นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัด ส่วนที่ 2 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ Clister
หรือ ตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเศรษฐกิจการค้าชายแดน
ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย

Share to...

ใส่ความเห็น