การประชุมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก สถาบัน)

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น.
กองนโยบายและแผนจัดการประชุมการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (ค่าวัสดุการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และการจัดสรรงบพัฒนาเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก สถาบัน) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 18

[rl_gallery id=”4282″]

Share to...

ใส่ความเห็น