ลงพื้นที่ติดตาม บ้านกกบก ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ ร่วมกับคณะทำงาน
ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมาย ตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่เป้าหมาย : บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
[rl_gallery id=”4288″]
Share to...

ใส่ความเห็น