อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรม วิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาประเทศ

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรม วิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาประเทศ  โดยมี ท่านพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “วิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาประเทศ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

เพื่อให้ผู้นำนักศึกษา และอาจารย์นำไปขยายผลในมหาวิทยาลัยราชภัฏของตน ตามที่ประชุมอธิการบดีและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ได้น้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้การศึกษาสร้างผู้เรียนให้สมบูรณ์ พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย สู่การปฏิบัติ

โดยการสร้างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นวิศวกรสังคม คือ การประสานประโยชน์ความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยนักศึกษา เป็นการแสดงพลังนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์เพื่อสังคม มีคณาจารย์คณะต่าง ๆ คอยให้คำแนะนำ อาทิ ทักษะการคิดเชิงเหตุผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของนักศึกษาในอนาคต

[rl_gallery id=”4373″]

 

Share to...

ใส่ความเห็น