ติดตามผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ได้ติดตามผลการดำเนินงานของคณะและหน่วยงาน โดยมีคณบดีและผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามฯ
ณ ห้อง 28207 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก..!!

Share to...

ใส่ความเห็น