ติดตามผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์ฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ได้ติดตามผลการดำเนินงานของคณะและหน่วยงาน โดยมีคณบดีและผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามฯ
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูรูภาพเพิ่มเติม คลิก..!!!

Share to...

ใส่ความเห็น