การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563
นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และ ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ
เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

Share to...

ใส่ความเห็น