สัมมนารายงานผลการดำเนินงานโครงการ อว. จ้างงานฯ เฟส 2

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย กองนโยบายและแผน จัดการสัมมนารายงานผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการศึกษา
2) ด้านเศรษฐกิจ
3) ด้านระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  ที่ได้เริ่มปฏิบัติงานมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เริ่มแรก เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ
ได้กล่าวชี้แจงหลักการและเหตุผลการสัมมนารายงานผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 ให้ที่ปรึกษา อาจารย์พี่เลี้ยง และให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ ได้รับทราบ

เวลา 10.00 น. กล่าวเปิดการสัมมนารายงานผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

และเป็นการรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาในแต่ละพื้นที่ ของผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ จำนวน 20 พื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 17.00 น. กล่าวปิดการสัมมนารายงานผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2
โดย ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์ เป็นอันเสร็จสิ้นการสัมมนา

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...

ใส่ความเห็น